• Allmänna villkor

Gäller från och med 2020-03-15.

1. Inledning

 • 1.1
  Dessa Allmänna villkor gäller mellan President Academy AB, med organisationsnummer 559156–1070 (”PA”) och den fysiska person (”Användare”) som använder webbplatsen www.presidentacademy.online (”Plattformen”) och/eller köper tjänster som tillhandahålls av PA.
 • 1.2
  Användare och PA refereras gemensamt till som ”Parterna” och var för sig som ”Part”.
 • 1.3
  Användare måste vara minst 18 år för att kunna vara Part i denna juridiskt bindande överenskommelsen att använda Plattformen och köpa tjänsterna. Användaren ska representera en juridisk person och bekräftar härmed att denne har fullmakt att ingå juridisk bindande avtal på̊ vägnar av den juridiska person som representeras.
 • 1.4
  Genom att använda Plattformen och/eller köpa PA:s tjänster, godkänner Användaren dessa Allmänna villkor och förbinder sig att följa dem. Användare som bryter mot bestämmelser i dessa Allmänna villkor eller som begår brott via Plattformen, polisanmäls omedelbart och stängs av permanent från att nyttja Plattformen och tjänsterna.
 • 1.5
  Detta avtal är skrivet på svenska och därefter översatt till engelska. Vid bristande överensstämmelse av innebörden av begrepp eller liknande, har det svenska avtalet företräde.

2. Defenitioner

 • Användare
  Alla fysiska och juridiska personer som använder Plattformen och/eller köper PA:s tjänster.
 • Personuppgift
  Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande fysisk person. Typiska Personuppgifter är personnummer, namn och adress. Bilder på och ljudupptagningar av individer som behandlas i dator kan vara Personuppgifter även om inga namn nämns.
 • Personuppgiftsbehandling
  En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter. Exempelvis insamling, registrering, lagring, organisering, strukturering m.fl.
 • Plattformen
  Webbplatserna www.presidentacademy.online, www.presidentacademy.se, www.presidentacademy.com
 • Registrerad
  Den fysiska person som, direkt eller indirekt, kan identifieras genom Personuppgifterna.

3. Åtkomst till plattformen

 • 3.1
  PA erbjuder Plattformen och sina tjänster till registrerade Användare. Användaren får en icke exklusiv rätt att nyttja Plattformen enbart i Användarens egen verksamhet. Användarkontot och eventuell köpt tjänst är personlig. Användarkontot och/eller tjänsten får inte delas med andra personer eller företag.
 • 3.2
  Användaren måste skapa ett användarkonto för att använda Plattformen. Användaren väljer sitt lösenord själv och ansvarar för att förvara lösenordet utom räckhåll för obehöriga. Vid registrering av ett användarkonto ska Användaren ange sitt företags juridiska namn, en giltig e-postadress och övrig information som efterfrågas i samband med registrering.
 • 3.3
  Åtkomst till Plattformen sker genom något av de åtkomstalternativ som PA från tid till annan informerar om via Plattformen. Användaren är medveten om och samtycker till att Plattformen även kan användas tillsammans med och nås via externa tjänster som erbjuds av företag som PA samarbetar med. PA ansvarar inte för tillhandahållandet av sådana externa tjänster eller för innehållet eller resultatet av sådana externa tjänster.

4. Användarens ansvar och skyldigheter

 • 4.1
  Användaren ska följa PA:s vid var tid gällande villkor, instruktioner och anvisningar avseende användningen av Plattformen och tjänsterna. PA får efter avtalets ingående ändra lämnade instruktioner och meddelar ändringar via Plattformen.
 • 4.2
  Användaren ansvarar ensamt för aktiviteter som vidtas av Användaren och för alla aktiviteter som sker genom Användarens användarkonto. Användaren ansvarar ensamt för eventuellt obehörigt utnyttjande av Plattformen genom användarkontot och bland annat för eventuell överföring av information och elektroniska dokument som vidtas genom användarkontot inom ramen för Plattformen och/eller tjänsten.
 • 4.3
  Användaren får inte använda Plattformen för något olagligt eller obehörigt ändamål eller på sådant sätt att PA eller någon annan drabbas av olägenhet eller skada. Användaren får till exempel inte via Plattformen hantera elektroniska dokument som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande, såsom exempelvis framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller som uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp. Användaren försäkrar att Plattformen endast ska användas i enlighet med dessa Allmänna villkor, gällande lagstiftning och PA:s instruktioner. Användaren garanterar även att inte missbruka uppgifter som kan hämtas från Plattformen och att inte tillföra något kriminellt eller annat brottsligt innehåll i Plattformen.
 • 4.4
  Användaren åtar sig att hålla PA skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av att Användaren har agerat i strid med dessa Allmänna villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.
 • 4.5

  Användaren ansvarar för:

  • att ha för användning av Plattformen och åtkomst till Tjänsterna nödvändiga anslutningar och utrustning, bland annat en fungerande internetanslutning och digitala enheter och webbläsare som möjliggör sådan åtkomst,
  • riktigheten i den information som lämnas i samband med registrering och användande av Plattformen, tjänster och eventuella Tilläggstjänster,
  • att fortlöpande uppdatera sina kontaktuppgifter så att dessa vid var tid är korrekta,
  • att tillse att Användarens angivna kontaktuppgifter är fungerande för att ta emot information från PA,
  • att personlig och användarspecifik information, såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till Plattformen, hanteras med sekretess och förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig. Om Användaren misstänker att sådan information kommit någon obehörig tillhanda eller på annat sätt missbrukas, är Användaren skyldig att omedelbart vidta åtgärd för att begränsa åtkomst till Plattformen och informera PA om den uppkomna situationen,
  • för säkerhetskopiering av Användarens data och material som finns i Plattformen,
  • att hålla sina åtkomsträttigheter uppdaterade i Plattformen,
 • 4.6
  Om PA misstänker att en Användare använder Plattformen och/eller tjänsterna i strid med dessa villkor, har PA rätt att utan föregående meddelande till Användaren radera och/eller förhindra att Användaren överför information och/eller elektroniska dokument samt rätt att säga upp avtalet med Användaren och stänga av Användarens åtkomst till Plattformen med omedelbar verkan.
 • 4.7
  Vid Användares dödsfall förbehåller sig PA rätten att avsluta tjänsten och i förekommande fall radera data i Plattformen för den avlidne Användaren efter femton (15) månader från dödsfallet.

5. Tilläggstjänster

 • 5.1
  PA har rätt att när som helst introducera och erbjuda Tilläggstjänster. Tilläggstjänster avser tjänster vars nyttjande är frivillig för Användare och vars syfte är att ge Användare ytterligare funktionalitet och/eller helt nya funktioner inom ramen av Plattformen.
 • 5.2
  Användare får automatiskt tillgång till sådana Tilläggstjänster som tillhandahålls utan kostnad för Användaren och som inte kräver Användarens samtycke. PA informerar Användaren via Plattformen när sådana Tilläggstjänster introduceras. Information om tilläggstjänster som erbjuds mot en avgift eller som kräver Användarens samtycke lämnas via Plattformen. Användaren väljer själv om sådana Tilläggstjänster ska läggas till eller inte.
 • 5.3
  Särskilda villkor kan gälla för tillhandahållandet av vissa Tilläggstjänster, vilka Användare kommer att bli informerade om i samband med att Tilläggstjänsten ifråga introduceras.

6. Nyttjanderätt och immateriella rättigheter

 • 6.1
  PA äger alla rättigheter och intressen för och till PA, inklusive utan begränsning alla immateriella rättigheter tillhörande tjänsterna och Plattformen. Användaren godkänner att denne inte kopierar, reproducerar, ändrar, modifierar eller skapar härledda arbeten från PA utan skriftligt medgivande. PA har inget anspråk på immateriella rättigheter över det material Användaren tillhandahåller PA.
 • 6.2
  Användare har inte rätt att göra en egen installation, kopia eller liknande av Plattformen eller material från Plattformen (vare sig självt eller genom tredje part). Användare har inte heller rätt att tillhandahålla Plattformen för användning av tredje man eller på annat sätt försöka utröna mjukvarans funktion eller ”hacka” mjukvaran, introducera virus, trojanska hästar eller annan skadlig eller oönskad kod.
 • 6.3
  PA har rätt att fritt ändra Plattformens design, layout, innehåll och liknande utan att meddela Användare därom. Detta gäller även om sådana ändringar innebär ändrad användarupplevelse.

7. PA:s kommunikation med användare

 • 7.1
  PA kan komma att skicka e-post eller SMS till - eller via tjänsten kommunicera med - Användare gällande Plattformen, information om ändringar i tjänsterna samt information om nya funktioner. Denna kommunikation betraktas som en integrerad del av Plattformen, vilket innebär att den inte kan väljas bort. Användaren godkänner härmed dessa kommunikationssätt.

8. Priser och betalningsvillkor

 • 8.1
  De aktuella priserna för köpt tjänst framgår vid beställningstillfället. PA förbehåller sig rätten att prissätta tjänsterna fritt och att förändra priserna från tid till annan.
 • 8.2
  Användare ska betala för den beställda tjänsten via Plattformens betalningslösning och ska följa de instruktioner som ges i samband med köpet.
 • 8.3
  Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta och annan ersättning enligt lag. Är Användaren i dröjsmål med betalning och har PA skriftligen anmodat Användaren att betala förfallet belopp, får PA 30 dagar efter skriftlig anmodan om detta till Användaren med hänvisning till denna punkt avbryta fortsatt tillhandahållande av Plattformen/tjänsten till dess Användaren betalt utestående förfallna belopp.
 • 8.4
  PA förbehåller sig rätten att överlåta skulden till indrivning och andra rättsliga åtgärder.

9. Underleverantörer

 • 9.1
  PA har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt detta avtal. I dessa fall tillser PA att erforderliga regleringar vad avser till exempel hanteringen av personuppgifter återfinns i avtalen mellan PA och underleverantören.

10. Avtalstid och uppsägning

 • 10.1
  Avtalet löper från den tidpunkt som Användaren har beställt tjänsten. Avtalstiden är samma period som betalningsperioden, det vill säga antingen månadsvis, halvårsvis, årsvis eller den tid parterna har kommit överens om. Användare kan välja att uppgradera eller nedgradera sitt avtal till något annat avtal som PA för närvarande erbjuder.
 • 10.2
  Om Användaren säger upp avtalet med PA, fortsätter tjänsten till slutet av avtalsperioden. Vid uppsägning av avtalet kommer Användaren att förlora all eventuella data som är relaterad till användarkontot.

11. Ansvarsbegränsning och friskrivning

 • 11.1
  Plattformen tillhandahålls "som det är" utan några garantier av något slag. Användningen av Plattformen sker på Användarens egen risk och av fri vilja. Användaren är ensam ansvarig för eventuella skador som orsakas av användning av Plattformen eller tjänsterna. Hela risken för användning, säkerhet eller prestanda hos Plattformen ligger hos Användaren.
 • 11.2
  PA tillhandahåller bland annat tjänster och information från tredje part. PA har ingen kontroll över dessa tjänster eller denna information och garanterar på inget sätt dess riktighet eller att den fortsättningsvis kommer att vara tillgänglig, för sig eller via PA. PA är varken direkt eller indirekt ansvarigt för skada eller förlust som är relaterad till tjänster eller upphörande av vissa tjänster från tredje part.
 • 11.3

  PA är inte direkt eller indirekt ansvarigt för skada eller förlust som är relaterad till information från och/eller om tredje part som finns på Plattformen eller avsaknad av information från och/eller om tredje part. Användaren ansvarar ensamt för att verifiera, säkerställa och kontrollera uppgifter och information som framgår i Plattformen, samt eventuell avsaknad av information, hos den tredje part som informationen hänför sig till.

 • 11.4
  PA kan inte ställas till svars eller bli ersättningsskyldig för varken direkta eller indirekta förluster, utebliven vinst, ren förmögenhetsskada eller andra typer av förluster till följd av brutet eller uteblivet avtal mellan Användare, Användare och tredje part eller liknande.
 • 11.5
  Genom att köpa PA:s tjänster och/eller använda Plattformen, samtycker Användare till att PA inte gör några utfästelser eller lämnar några garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, exempelvis avseende innehåll i Plattformen, tjänsterna eller liknande. kan inte ställas till svars eller bli ersättningsskyldig för varken direkta eller indirekta förluster, utebliven vinst, ren förmögenhetsskada eller andra typer av förluster till följd av brutet eller uteblivet avtal mellan Användare, Användare och tredje part eller liknande.
 • 11.6
  PA kan inte hållas ansvarig för hur Användaren väljer att tillgodogöra sig informationen som finns via Plattformen. Användare är ensamt och fullt ansvariga för sina handlingar, inklusive eventuell underlåtenhet att agera.
 • 11.7
  PA friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för samtliga direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för Användare eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av PA:s Tjänster eller Plattformen, oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakas genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt. Denna ansvarsbegränsning ändrar eller inskränker inte en Användares rättigheter i egenskap av konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.
 • 11.8
  Användare ansvarar själva för att material som Användare skickar in till PA eller publicerar i Plattformen inte strider mot gällande lagar, regler och tredje mans rättigheter. Förlitan på information som finns publicerad på Plattformen sker på Användares egen risk. PA har rätt att omgående förhindra fortsatt spridning av information i Plattformen om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot gällande lagstiftning. PA har rätt att ta del av all information som överförts eller lämnats till Plattformen för att kunna fullgöra denna rätt.

12. Statistik och anonymiserad data

 • 12.1
  PA har rätt att anonymisera samtlig data som finns i Plattformen. Anonymiseringen ska ske på sådant sätt att det inte går att omvandla tillbaka till personuppgifter. All äganderätt till anonymiserad data tillfaller PA, som har rätt att bruka och lagra sådan data utan begränsning i tiden. PA har även rätt att använda samtlig data inom Plattformen för bland annat statistiska och utvärderande ändamål och för utveckling av Plattformen eller PA:s tjänster.

13. Länkar

 • 13.1
  PA eller tredje part kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser. PA har ingen kontroll över sådana webbplatser och PA ansvarar inte för tillgängligheten av sådana externa webbplatser och ansvarar ej för innehåll, reklam, produkter eller annat material som är tillgänglig via sådana webbplatser.
 • 13.2
  PA ska varken direkt eller indirekt vara ansvarigt för skada eller förlust som orsakas av eller i samband med användning av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via en sådan webbplats.
 • 13.3
  ´PA kan inte heller hållas ansvariga för köp som sker mellan Användare och/eller Företag och/eller Organisationer som finns publicerade på Plattformen, oavsett om köparen hänvisats dit genom externa länkar från Plattformen eller inte.

14. Support och underhåll

 • 14.1
  PA tillhandahåller teknisk support gällande programspecifika frågor rörande funktionaliteten i Plattformen och ansvarar för att korrigera anmälda fel eller tekniska problem. Supporten nås via e-post eller chat-funktionen på Plattformen Teknisk support finns endast tillgänglig för betalande Användare. Teknisk support: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
 • 14.2
  Plattformen uppdateras löpande. Det lämnas inga garantier om att Plattformen kommer att vara fri från diverse störningar eller andra tekniska komplikationer. PA ska, efter bästa förmåga och inom skälig tid, avhjälpa eventuella anmälda fel eller brister i Plattformen.
 • 14.3
  Användare har inte rätt till avdrag, återbetalning eller annan ersättning eller skadestånd på grund av bristande tillgång till Plattformen eller vid tekniska fel, övriga fel eller annat avbrott i Plattformen. PA kan inte hållas ansvarig för tekniska fel, virus, Plattformens tillgänglighet, andra fel hänförliga till Plattformens funktionalitet eller liknande, med undantag för fall av grov vårdslöshet.
 • 14.4
  PA strävar efter att Plattformen ska vara tillgänglig för användning dygnet runt under årets alla dagar. PA har emellertid rätt att tillfälligt stänga av tillgången till Plattformen för underhåll och serviceändamål, för att skydda Plattformen från obehöriga angrepp eller för att vidta andra åtgärder som är påkallade av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. PA behöver inte meddela Användare när sådana avbrott kan komma att äga rum. Bristande tillgång till Plattformen på grund av avbrott, fel eller liknande ger inte rätt till skadestånd, återbetalning eller annan ersättning.

15. Personuppgiftsbehandling

 • 15.1

  15.1. PA behandlar personuppgifter i enlighet med gällande Dataskyddsförordning (GDPR) och är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som lämnas av Användare till PA eller som registreras i Plattformen. PA är skyldig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna enligt gällande lagstiftning. Mer information om PA:s personuppgiftsbehandling finns att läsa i den offentligt publicerade Integritetspolicyn på PA:s webbplats: https://presidentacademy.online/se/integritetspolicy.

16. Personuppgiftsbiträdesavtal

 • 16.1
  Med anledning av ingått avtal mellan PA och Användare, eller genom att PA blir kontaktad via e-post, kontaktformulär eller telefon, kan PA behandla Personuppgifter som Användaren är personuppgiftsansvarig för. I sådana fall är PA att betrakta som Personuppgiftsbiträde åt Användaren, och Användaren är Personuppgiftsansvarig för lämnade Personuppgifter.
 • 16.2
  PA får endast behandla Personuppgifter på uppdrag av och i enlighet med Användarens instruktioner. PA instrueras härmed att behandla Personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och GDPR, för att uppfylla alla förpliktelser enligt avtal med Användaren, för att PA ska kunna tillhandahålla Plattformen, köpt Tjänst eller för att kontakta Användaren i fråga.
 • 16.3

  Användaren bekräftar härmed, i egenskap av Personuppgiftsansvarig, att denne:

  • behandlar Personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning samt GDPR,
  • har rättslig grund att behandla och utlämna de aktuella Personuppgifterna till PA, inklusive till eventuella underbiträden och underleverantörer som PA arbetar med,
  • är ensamt ansvarig för riktigheten, integriteten, innehållet, tillförlitligheten och lagenligheten av de Personuppgifter som lämnats till PA, 

  • instämmer i att PA implementering av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är tillräckliga för att skydda de registrerades integritet och Personuppgifter,
  • inte ska överföra några känsliga Personuppgifter till varken PA eller PA underbiträden eller underleverantörer, tex. uppgift om etniskt ursprung, hälsa, sexuell läggning, politiska åsikter, religiös övertygelse m.fl.
 • 16.4
  PA ska bistå Användaren med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så långt det är möjligt med hänsyn tagen till
typen av behandling och den information som är tillgänglig för PA, för att Användaren ska uppfylla sina skyldigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning avseende förfrågningar från Registrerade och allmänt dataskydd enligt Dataskyddsförordningen artikel 32–36.
 • 16.5
  PA ska även göra det möjligt för Användaren att uppfylla de rättsliga krav som
gäller avseende information till relevanta dataskyddsmyndigheter och Registrerade vid personuppgiftsincidenter.
 • 16.6
  PA får inte utan föregående medgivande från Registrerade svara direkt på förfrågningar om utlämnande av Personuppgifter från andra Registrerade eller myndigheter, med undantag för vad som är lagstadgat, exempelvis genom domstolsbeslut.
 • 16.7
  Användaren har rätt att genomföra årlig revision av PA personuppgiftshantering och ger PA befogenhet, att av säkerhetsskäl bestämma att revision ska utföras av en neutral tredjepartsrevisor. Användaren står för de kostnader som uppstår i samband med begärda revisioner.
 • 16.8
  PA ska säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av Personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning även efter att avtalsförhållandet mellan PA och Användaren har upphört. När avtalsförhållandet mellan PA och Användaren upphör, kommer PA att radera samtliga icke nödvändiga Personuppgifter som behandlats på uppdrag av Användaren. PA kan behålla Personuppgifter efter att avtalsförhållande har upphört i den utsträckning det krävs enligt lag, med samma typ av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som beskrivs i PA:s Integritetspolicy.

17. Force majeure

 • 17.1
  PA är befriad från ersättningsskyldighet eller annat ansvar om skada eller underlåtenhet att handla beror på ett hinder utanför PA:s kontroll som PA inte skäligen kunde ha förväntats räkna med och vars följder PA inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, innefattande men inte begränsat till exempelvis krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, avbrott i energiförsörjning, samt avbrott i driften av elektronisk databehandling som orsakats av ovanstående. Detsamma gäller om underleverantör till PA drabbas av hinder som avses i denna bestämmelse.

18. Ändringar

 • 18.1
  PA förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren i dessa Allmänna villkor. Eventuella ändringar i dessa Allmänna villkor gäller för köp av Tjänster som sker efter det att den ändrade versionen av de Allmänna villkoren har publicerats i Plattformen. Den senaste versionen av de Allmänna villkoren finns alltid publicerad i Plattformen och PA rekommenderar därför Användare att regelbundet hålla sig uppdaterad rörande innehållet i de allmänna villkoren.
 • 18.2
  PA förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i sina tjänster och Plattformen. Ändringar kan exempelvis avse förändringar i utbudet av tjänsterna, förändringar av den tekniska lösningen för Plattformen och/eller Plattformens design och utformning. PA förbehåller sig även rätten att upphöra med tillhandahållandet av sina tjänster. Sådant upphörande av tjänst som påverkar en aktiv avtalsperiod som en Användare har betalat för, sker efter att Användares innevarande avtal löper ut. Användaren är härmed medveten om att ändringar kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Plattformen/tjänsten ändras.

19. Övrigt

 • 19.1
  Användare får inte överlåta detta avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal, utan föregående skriftligt medgivande från PA.
 • 19.2
  PA har rätt att utan Användarens samtycke helt eller delvis överlåta detta avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal, till bolag som ingår i samma koncern som PA.

20. Tillämplig lag och tvist

 • 20.1
  Detta avtal ska tolkas i enlighet med svensk lag och rätt. Tvister som uppstår i anledning av tolkningen eller tillämpningen av dessa Allmänna villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska och prövas av allmän domstol i Stockholm.