• Allmänna villkor

Gäller fr.o.m. 2019-10-21 och tillsvidare.

1. Allmänt

Villkor och avtalet mellan kund och President Academy (”PA”) gäller när President Academy AB, med organisationsnummer 559156-1070, vid var tid tillhandahåller tjänsten. Överträdelse av något av följande villkor kommer att resultera i uppsägning av kontot. 

2. Tjänsten

2.1 Kontovillkor

Du måste vara en registrerad användare för att få tillgång till PA. Du väljer själv lösenord och ansvarar för att lösenordet förvaras på ett säkert sätt. Du måste ange ditt företags juridiska namn, en giltig e-postadress och annan information som krävs. Du är ensam ansvarig för alla aktiviteter och för allt innehåll som läggs upp via ditt konto och ansvarar själv för eventuellt obehörigt utnyttjande av PA. Du får inte, när du använder PA, bryta mot svensk lag och får inte använda PA för något olagligt eller obehörigt ändamål. 

2.2 Generella åtaganden vid användning av tjänsten

Åtkomst till PA sker genom något av de åtkomstalternativ som PA från tid till annan informerar om via Tjänsten. Användaren är medveten om och samtycker till att Tjänsten även kan användas tillsammans med och nås via externa tjänster som erbjuds av bolag som PA samarbetar med. PA ansvarar inte för tillhandahållandet av sådana externa tjänster eller för innehållet eller resultatet av sådana externa tjänster.

2.3 Behörighet

Tjänsten är personlig. Tjänsten får inte delas med andra personer eller företag. 

2.4 Immateriella rättigheter

PA äger alla rättigheter och intressen för och till PA, inklusive utan begränsning alla immateriella rättigheter. Du godkänner att du inte kopierar, reproducerar, ändrar, modifierar eller skapar härledda arbeten från PA utan skriftligt medgivande. PA har inget anspråk på immateriella rättigheter över det material du tillhandahåller PA.

2.4 PA’s kommunikation med Användare

PA kan komma att skicka e-post eller SMS till - eller via tjänsten kommunicera med - Användare gällande Tjänsten, information om ändringar i Tjänsten samt information om nya funktioner. Denna kommunikation betraktas som en integrerad del av Tjänsten vilket innebär att den inte kan väljas bort.

2.5 Support

PA tillhandahåller teknisk support gällande programspecifika frågor rörande funktionaliteten i PA. Du når supporten via epost eller chat-funktionen på presidentacademy.online. Teknisk support finns endast tillgänglig för betalande kunder. För teknisk support, kontakta PA på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

2.6 Integritet

PA kan kommunicera information om ditt konto eller PA via e-post. Se bilaga “Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med Molntjänster” samt läs om Integritet under ”Integritetspolicy”.

3. Tilläggstjänster

PA har rätt att när som helst introducera och erbjuda Tilläggstjänster.

Tilläggstjänster avser tjänster vars nyttjande är frivillig för Användare och vars syfte är att ge Användare ytterligare funktionalitet och/eller helt nya funktioner inom ramen av Tjänsten.  

Användare får automatiskt tillgång till sådana Tilläggstjänster som tillhandahålls utan kostnad för Användaren och som inte kräver Användarens samtycke. PA informerar Användaren via Tjänsten när sådana Tilläggstjänster introduceras. Tilläggstjänster som erbjuds mot en avgift eller som kräver Användarens samtycke informerar PA Användaren om via Tjänsten. Användaren väljer själv om sådana Tilläggstjänster ska läggas till eller inte.

Som anges ovan kan särskilda villkor gälla för tillhandahållandet av vissa Tilläggstjänster.

4. Ändring i Tjänsten

PA har rätt att när som helst göra ändringar i Tjänsten.

Ändringar kan till exempel avse förändringar av den tekniska lösningen för Tjänsten och/eller Tjänstens design och utformning och kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Tjänsten ändras. 

5. Tillgänglighet

Tjänsten är normalt tillgänglig 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan, året runt. PA garanterar dock inte och ansvarar heller inte för att Tjänsten är fri från eventuella fel, förseningar och/eller avbrott. PA förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Tjänsten för serviceändamål, till exempel buggrättningar, underhåll och uppgraderingar. PA har inget ansvar för uppdatering av Tjänstens åtkomsträttigheter.

6. Användarens ansvar för åtkomst till Tjänsten

Användaren ansvarar för:
  • att ha för Tjänsten nödvändiga anslutningar och utrustning, bland annat en fungerande Internetanslutning och digitala enheter och webbläsare som möjliggör åtkomst till Tjänsten.
  • riktigheten i den information som lämnas i samband med registrering och användande av Tjänsten och eventuella Tilläggstjänster.
  • att fortlöpande uppdatera sina kontaktuppgifter så att dessa vid var tid är korrekta och för att tillse att Användaren har tillgång till angivna kontaktuppgifter och att dessa är fungerande för att ta emot information från PA.
  • att personlig och användarspecifik information såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig. Om en Användare misstänker att sådan information kommit någon obehörig tillhanda eller på annat sätt missbrukas, är Användaren skyldig att omedelbart vidta åtgärd för att begränsa åtkomst till Tjänsten och informera PA om den uppkomna situationen.
Företagsanvändare och dess Firmatecknare ansvarar även för:
  • att hålla sina åtkomsträttigheter uppdaterade i Tjänsten.

7. Användarens ansvar för användning av Tjänsten

Användare ansvarar för aktiviteter som vidtas av Användaren. Användare ansvarar således bl.a. för eventuell överföring av information och elektroniska dokument som vidtas av Användaren inom ramen för Tjänsten.

Användare får inte använda Tjänsten på sådant sätt att PA eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Användare får således till exempel inte via Tjänsten hantera elektroniska dokument som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande såsom t.ex. framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller som uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp.

Om PA misstänker att en Användare använder Tjänsten i strid med detta avsnitt har PA rätt att utan föregående meddelande till Användaren radera och/eller förhindra att Användaren överför information och/eller elektroniska dokument samt rätt att stänga av Tjänsten för Användaren och säga upp Avtalet med Användaren med omedelbar verkan.

8. Avgifter och uppsägning

Avtalet löper från den tidpunkt som kunden har beställt tjänsten. Avtalstiden är samma period som betalningsperioden, dvs. Antingen månadsvis, halvårsvis, årsvis eller den tid parterna har kommit överens om. Användare kan välja att uppgradera eller nedgradera sitt PA Online avtal till något annat avtal som PA Online för närvarande erbjuder.

PA Online kan debitera avgifter månadsvis utan ytterligare tillstånd från kunden, tills kunden har avslutat sitt avtal med PA Online. Avtalet förlängs automatiskt med samma period om inte tjänsten skriftligen har sagts upp via epost till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Uppsägning måste göras fem (5) arbetsdagar före kontraktets slut.
Om du säger upp avtalet med PA Online, fortsätter tjänsten till slutet av avtalsperioden. Vid uppsägning av avtalet kommer du att förlora all eventuella data som är relaterad till ditt konto.
PA Online kan när som helst ändra avgifterna för PA Online men vi meddelar detta inom rimlig tid innan det genomförs. PA Online förbehåller sig rätten att säga upp ditt konto när som helst.

.

9. Garantier

PA Online tillhandahålls "som det är" utan några garantier eller andra villkor av något slag. Användningen av PA Online sker på egen risk. Du är ensam ansvarig för eventuella skador som orsakas av användning av PA Online . Hela risken för användning, säkerhet eller prestanda hos PA Online ligger hos dig.
PA Online tillhandahåller bland annat tjänster och information från tredje part. PA Online har ingen kontroll över dessa tjänster eller denna information och garanterar på inget sätt dess riktighet eller att den fortsättningsvis kommer att vara tillgänglig, för sig eller via PA Online. PA Online är varken direkt eller indirekt ansvarigt för skada eller förlust som är relaterad till tjänster eller upphörande av vissa tjänster från tredje part. PA Online är inte heller direkt eller indirekt ansvarigt för skada eller förlust som är relaterad till viss information eller avsaknad av viss information från tredje part.
Länkar
PA Online eller tredje part kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser. PA Online har ingen kontroll över sådana webbplatser och PA Online ansvarar inte för tillgängligheten av sådana externa webbplatser och ansvarar ej för innehåll, reklam, produkter eller annat material som är tillgänglig via sådana webbplatser. PA Online ska varken direkt eller indirekt vara ansvarigt för skada eller förlust som orsakas av eller i samband med användning av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via en sådan webbplats.

10. Force majeure

PA är befriat från ersättningsskyldighet eller annat ansvar om skada eller underlåtenhet att handla beror på ett hinder utanför PA’s kontroll som PA inte skäligen kunde ha förväntats räkna med och vars följder PA inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, innefattande men inte begränsat till till exempel krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, avbrott i energiförsörjning, samt avbrott i driften av elektronisk databehandling som orsakats av ovanstående. Detsamma gäller om underleverantör till PA drabbas av hinder som avses i detta avsnitt.

11. Dödsfall

Vid dödsfall förbehåller sig PA rätten att avsluta tjänsten och i förekommande fall radera data i tjänsten för den avlidne Användaren efter femton (15) månader från dödsfallet.

12. Överlåtelse och underleverantörer

Användare får inte överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, utan föregående skriftligt medgivande från PA.

PA har rätt att utan Användarens samtycke helt eller delvis överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, till bolag som ingår i samma koncern som PA.

PA har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt Avtalet. I dessa fall tillser PA givetvis att erforderliga regleringar vad avser till exempel hanteringen av personuppgifter återfinns i avtalen mellan PA och underleverantören.

Bilaga 1 – Allmänna bestämmelser Molntjänster version 2014

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig Internetbaserad tjänst. Dessa allmänna bestämmelser utgör bilaga till av parterna träffat avtal. Om det i Avtalet förekommer motstridiga uppgifter har de av parterna upprättade delarna av Avtalet företräde framför dessa allmänna bestämmelser. Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas exempelvis när leverantören tillhandahåller lagringskapacitet, infrastruktur eller en programvara som tjänst. Vissa bestämmelser gäller enbart för tjänsten programvara som tjänst (”SaaS tjänst”). Behöver kunden stöd för uppstart av Tjänsten bör särskilt avtal träffas mellan parterna.

Definitioner
Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat ska följande ord och begrepp ha den innebörd som anges nedan.

Anslutningspunkt
Den punkt eller de punkter där leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät, om inget annat har avtalats.

Applikation
Den programvara som tillhandahålls i en SaaS-tjänst.

Avtalad startdag
Den dag då Tjänsten ska vara tillgänglig för kunden enligt Avtalet.

Avtalet
Det mellan parterna träffade avtalet med bilagor.

Kundens Data
De data eller annan information som kunden eller annan på uppdrag av kunden eller användare ställer till leverantörens förfogande samt resultatet av leverantörens behandling av data.

Kundens Programvara
Den programvara som ägs av kunden eller som kunden har rätt att nyttja enligt avtal med tredje man och som används i Tjänsten.

Produktleverantör
Det företag som upplåter licens och tillhandahåller underhåll till leverantören avseende Tredjepartsapplikation.

SaaS-tjänst
Tillhandahållande av programvara som Tjänst.

Specifikation
Den specifikation över innehållet i Tjänsten som finns i Avtalet eller på i Avtalet angiven domänadress samt senare skriftligen överenskomna förändringar därav.

Faktisk startdag
Den dag Tjänsten är tillgänglig för kunden.

Tilläggstjänster
De eventuella stödtjänster som inte omfattas av Specifikationen.

Tjänsten
Varje tjänst som leverantören enligt Avtalet ska göra tillgänglig för kunden över ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät samt senare överenskomna förändringar därav.

Tredjepartsapplikation
Den programvara eller de programvaror a) vars upphovsrätt uppenbarligen tillhör annat företag än leverantören eller något företag som ingår i samma koncern som leverantören och annat inte framgår av Avtalet, eller b) som i Avtalet anges vara Tredjepartsapplikation.

Leverantörens åtagande
Leverantören ska från respektive Avtalad startdag tillhandahålla Tjänsten vid Anslutningspunkten enligt villkoren i Avtalet och utföra avtalade Tilläggstjänster. Tjänstens innehåll framgår av Specifikationen.
Leverantören ska utföra sina uppgifter på ett fackmannamässigt sätt.Tjänsten ska, om annat inte framgår av Specifikationen, utföras enligt de metoder och standarder som leverantören normalt tillämpar för denna typ av tjänst.
Leverantören får anlita underleverantör för fullgörande av Tjänsten och andra åtaganden enligt Avtalet. Leverantören ansvarar för underleverantörs arbete som om arbetet utförts av leverantören själv.
Om annat inte framgår av Avtalet får leverantören med iakttagande av bestämmelsen om personuppgifter enligt Integritetspolicyn tillhandahålla hela eller delar av Tjänsten från annat land och under förutsättning att leverantören i övrigt uppfyller villkoren i Avtalet.
Kundens åtagande
För att leverantören ska kunna utföra sina åtaganden enligt Avtalet ska kunden ansvara för följande:
a) Kunden ska granska och meddela beslut om underlag
som leverantören tillhandahåller godkänns samt i övrigt fortlöpande lämna de upplysningar som är nödvändiga för att leverantören ska kunna genomföra sina åtaganden enligt Avtalet.
b) Kunden ansvarar för kommunikationen mellan kunden och Anslutningspunkten samt för att kunden innehar den utrustning och programvara som leverantören på webbplats eller på annat skriftligt sätt har angivit krävs för nyttjande av Tjänsten eller som annars uppenbart krävs för sådant nyttjande,
c) Kunden ansvarar för fel eller brist i Kundens Programvara,
d) Kunden ansvarar, om annat inte framgår av Avtalet, för säkerhetskopiering av Kundens Data,
e) Kunden ska tillse (i) att Kundens Data är fri från virus, trojaner, maskar eller annan skadlig programvara eller kod, (ii) att Kundens Data är i överenskommet format, samt (iii) att Kundens Data på annat sätt inte kan skada eller inverka negativt på leverantörens system eller Tjänsten,
f) Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifter, säkerhetsmetoder och annan information som leverantören tillhandahåller för tillgång till Tjänsten, hanteras med sekretess i enlighet med detta . Kunden ska omedelbart meddela leverantören för det fall obehörig fått kunskap om information enligt denna punkt.
g) Kunden ska omgående informera leverantören vid upptäckta intrång eller försök till intrång som kan påverka Tjänsten.
Uppstart av Tjänsten
Leverantören är ansvarig för att Tjänsten är tillgänglig för kunden från och med Avtalad startdag. Leverantören ska i god tid ha lämnat de anvisningar som erfordras för att kunden ska kunna börja nyttja Tjänsten från Avtalad startdag. Parterna kan särskilt avtala om leverantörens åtagande vid uppstart av Tjänsten. Tjänsten ska anses tillgänglig när kunden kan börja nyttja Tjänsten från Anslutningspunkten.
Ändring av Tjänsten
Leverantören får utan föregående underrättelse till kunden företa ändringar i Tjänsten eller hur Tjänsten tillhandahålls, som uppenbart inte kan innebära mer än ringa olägenhet för kunden.

Kundens användning av Tjänsten
Kunden får, om annat inte avtalats, en icke exklusiv rätt att nyttja Tjänsten enbart i kundens egen verksamhet. Kunden får låta uppdragstagare använda Tjänsten för kundens räkning.
Kunden får inte kopiera programvara som ingår i Tjänsten eller låta annan än de personer som kunden angett nyttja Tjänsten.
Kunden är ansvarig för att ange vilka som är behöriga att använda Tjänsten. Kunden ska omedelbart meddela leverantören om en sådan person inte längre är behörig att ha tillgång till Tjänsten. Kunden ansvarar för angivna personers nyttjande av Tjänsten.
Kunden är skyldig att följa av leverantören lämnade skriftliga instruktioner för Tjänstens användande. Leverantören får efter Avtalets träffande ändra lämnade instruktioner enligt bestämmelserna i detta avtal.
Om leverantören har angivit i Avtalet att leverantörens policy för god sed gäller vid användning av Tjänsten ska denna vara tillgänglig för kunden på den webbplats eller annan åtkomlig plats som är angiven i Specifikationen. Kunden ska då följa leverantörens policy för god sed vid användning av Tjänsten. Leverantören får efter Avtalets träffande ändra gällande policy enligt bestämmelserna i detta avtal.
Kunden är ansvarig för att upprätthålla kontroll över information som hanteras i Tjänsten så att kunden kan hindra spridning av informationen i enlighet med vad som krävs enligt gällande lagstiftning eller så att inte informationen strider mot leverantörens policy enligt detta avtal.
Särskilda bestämmelser för Tredjepartsapplikation
Kunden får endast nyttja Tredjepartsapplikation enligt de licensvillkor utgivna av Produktleverantören som leverantören har hänvisat till. Leverantören ansvarar avseende Tredjepartsapplikation för fel eller immaterialrättslig intrång enbart för att omgående anmäla felet/intrånget till Produktleverantören. Leverantören ska installera av Produktleverantören eventuellt erhållen lösning, om detta kan ske utan att påverka Tjänsten negativt. Leverantören ska vidare bevaka att Produktleverantören uppfyller sina åtaganden enligt gällande avtal med leverantören. Därutöver har leverantören inget ansvar för fel i eller intrång från Tredjepartsapplikation. Om intrång slutgiltigt befinns föreligga eller om det enligt leverantörens bedömning är troligt att sådant intrång föreligger och Produktleverantören inte vidtar erforderliga åtgärder får leverantören säga upp Avtalet till upphörande med 3 månaders uppsägningstid.
Begränsning av åtkomst till Tjänsten
Om tillhandahållandet av Tjänsten medför risk för mer än ringa skada för leverantören eller för annan kund till Tjänsten, får leverantören stänga av eller begränsa åtkomsten till Tjänsten. Leverantören får i samband därmed inte vidta mer ingripande åtgärder än vad som är försvarligt efter omständigheterna. Kunden ska snarast möjligt underrättas om begränsning av åtkomsten till Tjänsten.
Om annat inte framgår av Avtalet om avtalade servicenivåer, har leverantören rätt att vidta planerade åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Leverantören ska utföra sådan åtgärd skyndsamt och på ett sådant sätt att störningarna begränsas. Leverantören åtar sig att meddela kunden inom skälig tid före sådan åtgärd och om möjligt förlägga planerade åtgärder till tid utanför normal arbetstid.
Leverantören har rätt att omgående förhindra fortsatt spridning av information i Tjänsten om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot gällande lagstiftning. Leverantören har rätt att ta del av all information som överförts eller lämnats till Tjänsten för att kunna fullgöra denna rätt. Leverantören ska underrätta kunden för det fall denna rätt utnyttjas.
Leverantören har rätt att förhindra fortsatt användning av Tjänsten för personer som lämnat information i strid med gällande lagstiftning eller leverantörens policy. Kunden ska underrättas om leverantörens utnyttjande av denna rätt.
Ersättning, avgifter och betalningsvillkor
Avgifter
För leverantörens utförande av Tjänsten ska kunden från Faktisk startdag betala den ersättning som framgår av Avtalet. För Tilläggstjänster ska kunden betala enligt leverantörens vid varje tidpunkt gällande prislista.. Avgifterna är exklusive moms och andra efter Avtalets träffande fastställda tillkommande skatter och avgifter på Tjänsten och eventuella Tilläggstjänster. Om annat inte framkommer av Avtalet ska fasta avgifter faktureras periodvis i förskott enligt Avtalet. Vid Tilläggstjänster eller annan ersättning enligt Avtalet har leverantören rätt att vid behov fakturera i efterskott. I det fall ska betalning av fakturerat belopp ske senast 30 dagar efter fakturans utställandedatum.
Avgiftsändring
Leverantören av Tjänsten förbehåller sig rätten att prissätta tjänsten fritt. Dock kan inte priset för Tjänsten ändras under innevarande avtalsperiod såvida inte kunden uppgradera eller köper till tjänster.
Ändrad avgift för Tredjepartsapplikation
Om parterna har avtalat om särskild licensavgift för nyttjande av Tredjepartsapplikation, får leverantören i den utsträckning som Produktleverantören ändrar avgiften för Tredjepartsapplikationens nyttjande ändra licensavgiften 3 månader efter det att leverantören meddelat kunden detta.

Annan ersättning
Om Leverantören förorsakas merarbete eller merkostnader på grund av omständigheter som kunden ansvarar för ska kunden ersätta leverantören för sådant merarbete och sådan merkostnad enligt leverantörens vid tillfället gällande prislista.

Slutkrav
Leverantören ska senast inom 6 månader efter respektive tjänstemånad avslutats översända faktura till kunden omfattande samtliga återstående krav avseende den tjänstemånaden. Har leverantören inte gjort detta förlorar leverantören sin rätt till ersättning för utförda tjänster eller arbete, däribland sådan ersättning som avses i detta avtal, utom vad avser sin rätt att kvittningsvis göra gällande motfordran.

Dröjsmål
Vid dröjsmål med betalning ska dröjsmålsränta och annan ersättning utgå enligt lag. Är kunden i dröjsmål med betalning och har leverantören skriftligen anmodat kunden att betala förfallet belopp, får leverantören 30 dagar efter skriftlig anmodan om detta till kunden med hänvisning till denna punkt avbryta fortsatt tillhandahållande av Tjänsten till dess kunden betalt utestående förfallna belopp.
Kundens data
I förhållandet mellan kund och leverantör har kunden samtliga rättigheter till Kundens Data. Om annat inte framgår av Avtalet är arbete med att överföra Kundens Data till Kunden under avtalstiden en Tilläggstjänst.
Kunden ansvarar för, och ska hålla leverantören skadeslös för, att Kundens Data inte gör intrång i tredje mans rätt eller på annat sätt står i strid med gällande lagstiftning.
Loggfiler
I det fall leverantören för logg över Tjänstens användning får, om annat inte överenskommits, uppgifter från loggen enbart användas av leverantören, för vad som krävs för Tjänstens utförande och såvida loggen inte innehåller personuppgifter för utveckling, för att utreda missbruk eller analysera intrång, lämna uppgifter till myndigheter eller för statistiska ändamål. Används uppgifter från loggen för statistiska ändamål ska den inte innehålla Kundens Data eller uppgifter som omfattas av sekretesskyldighet så att kunden eller någon individ kan identifieras och sådana statistiska analyser får inte konstituera personuppgifter. Leverantören ska låta kunden ta del av de uppgifter som leverantören registrerar avseende användande av Tjänsten enligt denna punkt.
Säkerhet
Leverantören ska följa sina interna säkerhetsföreskrifter, om annat inte framgår av Avtalet. Leverantörens interna säkerhetsföreskrifter skannas på den webbplats eller annan åtkomlig plats som är angiven i Specifikationen. Leverantören får efter Avtalets träffande ändra gällande säkerhetsföreskrifter enligt bestämmelserna i detta avtal.
Sekretess
Vardera parten förbinder sig att inte utan motpartens medgivande till tredje man under avtalstiden eller under en tid av tre år därefter lämna ut sådana uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs eller yrkeshemlighet eller uppgift som enligt lag omfattas av sekretessskyldighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas leverantörens prisinformation samt sådan annan information som part angivit vara konfidentiell, såvida annat inte följer av lag. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för parten på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när part är skyldig enligt lag, domstols/myndighetsbeslut eller enligt bindande börsregler, att lämna ut uppgifter. Är part på detta sätt skyldig att lämna ut uppgifter ska, innan sådant utlämnande sker, motparten informeras om detta.
Part ska genom sekretessförbindelse med personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess enligt ovan iakttas. Part ansvarar för att även eventuell underleverantör samt dennes anställda som deltar i uppdraget undertecknar en sekretessförbindelse av motsvarande innehåll.
Ansvar för Tjänsten
Är det fel i Tjänsten, ska leverantören med den skyndsamhet omständigheterna kräver avhjälpa felet om så är möjligt. Om kunden inte kunnat nyttja Tjänsten i väsentliga avseenden till följd av fel i Tjänsten, har kunden även rätt att för perioden från anmälan av felet och under den tid bristen föreligger, erhålla en skälig nedsättning av avgiften som hänför sig till Tjänsten.

Leverantören ansvarar för fel endast om kunden anmält felet till leverantören inom skälig tid efter det att kunden upptäckt felet samt kunden angett och vid behov visat hur felet yttrar sig. Uppstår felet på grund av leverantörens försummelse är leverantören skadeståndsansvarig med den begränsning som framgår av detta avtal.
Om parterna har överenskommit om servicenivåer för Tjänsten ska detta framgå av Avtalet.
 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som leverantören ansvarar för, ska kunden ersätta leverantören för utförd tjänst enligt leverantören vid varje tid gällande prislista Med fel i Applikation som inte är Tredjepartsapplikation menas avvikelser från funktioner och andra krav som framgår av a) Specifikationen avseende Applikationen, b) av leverantören använda produktbeskrivningar för aktuell uppdatering, version eller release av Applikationen samt c)avvikelser från allmänt tillämpade normer för motsvarande programvaror. Vid motstridigheter mellan a), b) och c) gäller de sinsemellan i angiven ordning.
Leverantörens ansvar för fel eller bristande uppfyllelse av servicenivåer omfattar inte fel eller brister som är förorsakade av nedan angivna orsaker, om annat inte framgår av Avtalet: a. omständigheter som kunden ansvarar för enligt Avtalet, b. omständighet utanför leverantörens ansvarsområde för Tjänsten, c. virus eller annat angrepp på säkerheten under förutsättning att leverantören vidtagit skyddsåtgärder enligt avtalade krav eller om sådana saknas vidtagit skyddsåtgärder på ett fackmannamässigt sätt.
Har parterna träffat överenskommelse om avtalade servicenivåer ansvarar leverantören enbart vid bristande uppfyllelse av de avtalade servicenivåerna för prisavdrag eller vite enligt vad som anges i villkoren om avtalad servicenivå. Har parterna inte särskilt överenskommit om något sådant prisavdrag eller vite ska kunden ha rätt till skälig nedsättning av avgifterna enligt detta avtal. Därutöver har kunden ingen rätt till skadestånd eller annan ersättning på grund av bristande uppfyllelse av avtalade servicenivåer, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.
Kunden har endast rätt att göra gällande påföljder enligt detta avtal om kunden givit leverantören skriftligt meddelande om detta senast 90 dagar efter att kunden märkt, eller bort märka grunden för kravet.
Ansvarsbegränsning
Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Har Tjänstens fullgörande till väsentlig del förhindrats längre tid än två månader på grund av här angiven omständighet, har part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda Avtalet.

Parts skadeståndsansvar är per kalenderår begränsat till ett sammanlagt belopp om 15 % av årsavgiften för berörd Tjänst i fråga. För Tilläggstjänster ska leverantörens ansvar vara begränsat per kalenderår till det sammanlagda beloppet för den Tilläggstjänsten. Part ansvarar inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada. Inte heller omfattar ansvaret motpartens ersättningsskyldighet gentemot tredje man.
Leverantören ansvarar inte för förlust av data utom vad avser sådan förlust av data som orsakats av leverantörens försumlighet att utföra avtalade åtaganden om säkerhetskopiering. Ansvarsbegränsningen enligt detta avtal gäller inte vid personskada, eller för ersättningsskyldighet eller om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.
Part ska, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, framställa krav på skadestånd till motparten senast inom 6 månader från skadetillfället.
Affärsetiska principer
Leverantören förbinder sig att i sin verksamhet tillämpa affärsetiska principer som står i överensstämmelse med IT&Telekomföretagens affärsetiska grundprinciper.
Meddelanden
Uppsägning och andra meddelanden sker genom epost. Meddelandet anses ha kommit motparten till handa om det kommit till mottagarens epostadress.
Överlåtelse
Avtalet får inte överlåtas utan motpartens godkännande.
Leverantören får dock utan kundens medgivande överlåta rätten att ta emot betalning enligt Avtalet.
Tillämplig lag, tvist.
Svensk lag utan tillämpning av dess lagvalsregler ska gälla för Avtalet.
Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol.

Cron Job Starts